top of page

Meklējam komunikācijas vadītāju digitālas platformas projektam!

Zero Waste Latvija izsludina iepirkumu digitālās platformas Komunikācijas vadības darbam platformas ieviešanas ietvaros! To veicam LIFE integrētā projekta "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP) Nr. LIFE20 IPE/LV/000014 ietvaros.

Meklējam komunikācijas jomā pieredzējušus speciālistus vai komandas, kas būtu ieinteresēti kopā ar mums pielāgot un sagatavot topošās digitālās platformas vizuālo tēlu.

Ja vēlies platformu padarīt atpazīstamu, lasi zemāk, ko tieši jāpaveic un sūti savu pieteikumu līdz 15.maija 10:00!

Jautājumu gadījumā esam gatavi interesentiem atsūtīt arī papildus saturiskos un vizuāli uzskatāmus materiālus, lai skaidrāk varētu izprast plānotā darba apjomu, šādā gadījumā lūgums rakstīt mums uz info@zerowastelatvija.lv!

Plānotās digitālās platformas galvenie mērķi:

  • atvieglot tādu pakalpojumu atrašanu internetā, kuri aizvieto jaunu preču iegādi, piemēram, remonta, nomas, koplietošanas un citi līdzvērtīgi pakalpojumi;

  • nodrošināt digitālu atbalstu projektā iesaistītajiem partneriem - atkritumu apsaimniekošanas un šķirošanas uzņēmumiem, lai popularizētu atkalizmantošanai sagatavotu lietu pieejamību, tādejādi arī veicinot informācijas pieejamību patērētājiem;

  • veicināt iedzīvotājus pārdomāt savus patēriņa paradumus, piedāvājot tiem izglītojoša un informatīva satura informāciju un iespējas iesaistīties aktivitātēs par lietu apritīgumu visas Latvijas mērogā.


1. Atsauce uz projektu

LIFE integrētais projekts "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP) projekta Nr. LIFE20 IPE/LV/000014.


2. Finansējuma saņēmējs, kas veic iepirkumu

Biedrība Zero Waste Latvija, reģ.nr.40008279219, adrese Rīga, Ogļu iela 28-1, LV-1048.


3. Iepirkuma priekšmets

3.1. Tirgus izpēte tiek veikta pretendenta atlasei, kura darba rezultātā tiks veikta Komunikācijas vadība, kas kalpos par pamatu “LIFE Waste to Resources IP” aktivitātes C7 “Digitālā sadarbības platforma virzībai no precēm uz pakalpojumiem” platformas ārējai komunikācijai.


3.2. Darba ietvaros:

3.2.1. Jāizstrādā projekta komunikācijas stratēģija 2023. - 2028. gadam (digitālās platformas palaišanas komunikācija - komunikācijas kampaņa “Platforma ir atvērta” un atklāšanas pasākuma komunikācija, plānveida komunikācija gan interneta vidē, gan radio un presē, vizuāļu - interneta reklāmu, vides reklāmu sagatavošana un izvietošana, periodiskas komunikācijas kampaņas, digitālās platformas satura papildināšana ar komunikācijas saturu);

3.2.2. Jāveic komunikācijas vadība projektam - jāizstrādā komunikācijas saturs un jāadministrē projekta komunikācija biedrības mājaslapā un sociālajos tīklos (Facebook, Instagram, Twitter), sadarbībā ar projekta komunikācijas ārējiem partneriem.


3.3. Darba izpildes termiņi ir:

3.3.1. Projekta komunikācijas vadība no līguma noslēgšanas datuma līdz 2024. gada 31.decembrim, ieskaitot;

3.3.2. Projekta komunikācijas stratēģijas izstrāde no līguma noslēgšanas datuma līdz 2023. gada 30.jūnijam, ieskaitot.


3.4. Pretendentam jāpiedāvā cena, par kādu tas gatavs darbu veikt:

3.4.1. Projekta komunikācijas vadība (piedāvājumā jānosaka stundas likme);

3.4.2. Projekta komunikācijas stratēģijas izstrāde (jānosaka piedāvājumā izpildes laiks stundās un gabaldarba samaksa).


3.5. Piedāvājumu saņemšana iepirkumā neuzliek biedrībai nekādus pienākumus vai saistības attiecībā uz piedāvājuma iesniedzēju.


3.6. Tirgus izpētes rezultātā ar izvēlēto pretendentu tiks noslēgts līgums.


4. Nosacījumi iepirkumam


Tabula nr.1

1.Līgumcena (bez PVN)

Maksimāla līgumcena nav noteikta. Līgumcenu jāpiedāvā pieteikumā, p.3.4 norādītajā veidā.

​2.Izslēgšanas kritēriji

  • Pretendentam nav Latvijas Republikā reģistrēta saimnieciskā darbība.

  • Pasludināts pretendenta maksātnespējas process.

  • Pretendentam Latvijā ir nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

  • Pastāv interešu konflikts.

  • Pretendentam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas.


3. Atlases kritēriji:

​Pieredze komunikācijas jomā vismaz 3 gadus

4. Vērtēšanas kritēriji (norādot kritērijus un to īpatsvaru):

​Kritērija būtiskums, %

Pretendentam pieredze (gados), strādājot (brīvprātīgi vai algotu darbu)

15%

Pretendenta iepriekšējā pieredze (brīvprātīgi vai algotu darbu) vadot iestādes/uzņēmuma/organizācijas/projekta komunikāciju sociālajos tīklos un izstrādājot komunikācijas saturu

15%

Cena par projekta komunikācijas vadību

35%

Cena par komunikācijas stratēģijas izstrādi

35%

5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un veids

CV, parakstītu piedāvājumu brīvā formā ar apliecinajumu par atbilstību vērtēšanas kritērijiem, kopā ar vērtēšanas kritērijiem saistošo darbu portfolio (vai atsauci uz tiem) sūtīt uz elektronisko e-pasta adresi info@zerowastelatvija.lv.


6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2023. gada 15. maija plkst. 10:00.


7. Kontaktpersona un/ vai sagatavotājs

Evija Ozola - Ozoliņa

Projekta vadītāja

mob.t. 29926491

evija@zerowastelatvija.lv


Commentaires


bottom of page