top of page

No atkritumiem uz resursiem - LIFE Waste To Resources IP

Biedrība “Zero Waste Latvija” LIFE Waste To Resources IP projekta ietvaros ir uzsākusi darbu pie ikdienā noderīgas digitālās platformas, kuras galvenais mērķis būs veicināt iedzīvotājus pārdomāt savus paradumus un atvieglot remonta, nomas un citu līdzvērtīgu pakalpojumu lietošanu, kā arī palielināt šādu pakalpojumu pieejamību, kas aizvieto jaunu preču pirkšanu.


Topošās digitālās platformas galvenie mērķi:

  • atvieglot tādu pakalpojumu atrašanu internetā, kuri aizvieto jaunu preču iegādi - remonta, nomas, koplietošanas un citus līdzvērtīgus pakalpojumus;

  • nodrošināt digitālu atbalstu projektā iesaistītajiem partneriem - atkritumu apsaimniekošanas un šķirošanas uzņēmumiem, lai popularizētu atkalizmantošanai sagatavotu lietu pieejamību. Platforma vienlaikus vairos informācijas pieejamību arī patērētājiem;

  • veicināt iedzīvotājus pārdomāt savus patēriņa paradumus, piedāvājot tiem izglītojoša un informatīva satura informāciju, kā arī iespējas iesaistīties aktivitātēs par lietu apritīgumu visas Latvijas mērogā.

Platforma sāks savu darbu 2023.gada septembra beigās.


Projekta vadošais partneris ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kopā projektā līdzdarbojoties 22 partneriem. Projekta LIFE Waste To Resources IP kopējais mērķis ir samazināt atkritumu rašanās daudzumu, ieviešot jaunus materiālu aprites pasākumus un samazinot ekonomikas ietekmi uz vidi un oglekļa pēdas nospiedumu, īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028. gadam noteiktos pasākumus. Projekts LIFE Waste to Resources IP tiks īstenots līdz 2028. gada 31. decembrim un tas aptvers visu Latvijas teritoriju, veicinot aprites ekonomikas principu un atkritumu kā resursu koncepcijas ieviešanu.


Digitālā platforma tiek izstrādāta Eiropas Savienības LIFE programmas integrētā projekta "Atkritumi kā resursi Latvijā – reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (No atkritumiem uz resursiem - LIFE Waste To Resources IP) Nr. LIFE20 IPE/LV/000014 ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu (NACFIN22/0014).


Viens no būtiskiem mērķiem, ko paredz ES direktīvas, ir līdz 2035. gadam apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšana līdz 10% no kopējā radītā sadzīves atkritumu daudzuma. Lai mazinātu atkritumu rašanos, nodrošinātu to efektīvāku apsaimniekošanu un samazinātu apglabājamo atkritumu apjomus, ir nepieciešams īstenot aprites ekonomikas principus un materiālu atgūšanu no atkritumu plūsmas.


Lai uzlabotu atkritumu apsaimniekošanas plānošanu un pilnībā īstenotu Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā noteiktos uzdevumus, projektā iesaistītās organizācijas īstenos pasākumus 4 tematisko bloku ietvaros: 1) pāreja no atkritumiem uz resursiem; 2) labāki produktu cikli un produktu dizains; 3) reģionālās ilgtspējas stiprināšana un atkritumu un materiālu pārvalde; 4) ilgtspējīgs patēriņš un sociālās inovācijas.


Galvenie plānotie projekta rezultāti ir sekojoši:

- 2 modernu šķiroto atkritumu savākšanas parauglaukumu izveide;

- bioloģisko atkritumu dalītas vākšanas un apsaimniekošanas sistēmas izveide un demonstrācija;

- tekstilizstrādājumu savākšanas sistēmas izveide un demonstrācija;

- principa «Maksā, kad izmet» ieviešanas optimālā modeļa izstrāde;

- pārstrādājamu būvmateriālu aprites sistēmas izstrāde un pilotprojekts;

- atkritumu resursu aprites pilotprojekti un demonstrācija;

- pilotprojekti atkritumu šķirošanas un pārstrādes uzlabošanai;

- ražošanas atkritumu simbiozes platformas izveide;

- lietu atjaunošanas (upcycling), atkārtotas izmantošanas un labošanas sistēmas izstrāde un demonstrācija;

- reģionālās ilgtspējas un materiālu aprites nodrošināšana - aprites ekonomikas ceļa kartes izstrāde;

- atkārtojamas atkritumu rašanās novēršanas un aprites ekonomikas iniciatīvas un metodoloģijas;

- projekta atkārtojamības un pārnesamības stratēģijas izstrāde un ieviešana;

- visaptverošas sabiedrības informēšanas, izglītošanas un apziņas veicināšanas aktivitātes.


Projekta LIFE Waste to Resources IP kopējais budžets ir 15 245 351 EUR un to īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Valsts vides dienestu, Būvniecības kontroles valsts biroju, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociāciju, Latvijas Atkritumu saimniecības asociāciju, Latvijas Būvuzņēmēju partnerību, biedrību «CLEANTECH LATVIA», biedrību «Zero Waste Latvija», biedrību «Zaļā brīvība», biedrību «Baltijas Krasti», nodibinājumu «Vides izglītības fonds», Rīgas Tehnisko universitāti, Cēsu novada pašvaldību, SIA «ZAAO», SIA «Vidusdaugavas SPAAO», SIA «Clean R», SIA «Eco Baltia Vide», AS «Latvijas Zaļais punkts», SIA «Zaļā josta», SIA «HyroGas», SIA «Druplat» un SIA «Econova Latvia».LIFE integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras. www.wastetoresources.varam.gov.lv.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Šī informācija atspoguļo tikai LIFE Waste To Resources IP projekta partnera viedokli, un Eiropas Savienības vides un klimata programma neatbild par to, kā tiek izmantota šeit paustā informācija.


Comments


bottom of page