top of page

ĒTIKAS KODEKSS

Šie septiņi principi
caurvij it visu, ko un kā mēs darām

I Cieņa pret cilvēkiem un planētu

Mēs ar cieņu izturamies gan pret saviem cilvēkiem, gan pret mūsu planētu.

Mēs cienām visus, ar kuriem mēs mijiedarbojamies. Mēs esam profesionāli, pieklājīgi un iecietīgi. Mēs vienmēr cienām citu komandas locekļu viedokļus un privātumu. Mēs cienām savu planētu, vēlamies to aizsargāt un samazināt radīto atkritumu daudzumu. Mēs radam un izmantojam ilgtspējīgus un videi draudzīgus produktus un radam pēc iespējas mazāk jaunus atkritumus, kā arī apmācam organizācijas un individuāļus, lai tie rīkotos līdzīgi.

Mēs vēlamies, lai visi organizācijā justos droši un cienīti, un ka viņu viedoklis tiek uzklausīts. Mēs pieņemam, ka viedokļi var atšķirties, bet šādi izaicinājumi ir svarīgi, lai mēs augtu un rastu kopīgus risinājumus, bet mēs daram to ar cieņu.

II  Godīgums un taisnīgums

Mēs sakām patiesību un izvairāmies no pārkāpumiem likuma priekšā.

Mūsu misija ir popularizēt bezatkritumu dzīvesveidu, samazinot piesārņojumu apkārtējā vidē, dzīvojot pēc principiem – samazināt patēriņu, izmantot atkārtoti un pārstrādāt atkritumus.

Mēs visi kopā strādājam, lai izpildītu šo kopīgo misiju. Tas, kā mēs rīkojamies, un attieksme, kuru mēs demonstrējam, saskan ar mūsu vispārējo misiju un palīdzēs mums strādāt šajā virzienā. Mēs esam godīgi, uzticami, tādi, uz kuriem var paļauties. Mūsu darbības ir caurspīdīgas un pārredzamas.

Mūsu organizācija atbalsta un iedrošina augstu ētikas standartu ievērošanu un godīgu konkurenci, jo laba reputācija ir sadarbības priekšnoteikums. Tādā veidā veicinot mūsu standartu un ētikas normu stiprināšanu un izaugsmi. Šo principu neievērošanas gadījumā mēs varam atturēties no sadarbības uzsākšanas vai arī apturēt jau uzsāktu sadarbību.

III Likumība

Mēs zinām un ievērojam visus likumus, kas attiecas uz mūsu organizāciju un to valstu likumiem, kurās mēs dzīvojam. Nezināšana nav attaisnojums. Ja mēs neesam pārliecināti, kādi likumi ir konkrētā gadījumā, mēs meklējam skaidrojumu. 

IV Vienādas iespējas 

Mēs pārliecināmies, ka visiem ir pieejamas vienādas izaugsmes un attīstības iespējas.

Mēs vienmēr apsveram, kāda būs katra lēmuma ietekme uz kolēģiem, klientiem, kopienām un vidi. Mēs vienmēr esam objektīvi, pieņemot lēmumus, kas var ietekmēt citus cilvēkus, piemēram, kad mēs pieņemam darbā jaunus komandas locekļus, paaugstinam tos darba pienākumos vai pārtraucam līgumus.

Mēs dodam viens otram iespēju paveikt vislabāko darbu, radot pozitīvu, uz sadarbību vērstu un iekļaujošu vidi. Mēs veicinām vidi, kurā nav jebkāda veida diskriminācijas un kura vērtē ikkatru cilvēku daudzveidību. 

V Kompetence un atbildība 

Mēs strādājam uzcītīgi un esam atbildīgi par savu darbu.

Mēs pārliecināmies, ka mūsu komandas locekļiem ir viss nepieciešamais, lai darītu darbu pēc iespējas labāk un justos kompetenti un apmierināti savās lomās.

Mēs uzņemamies atbildību par savu rīcību. Mēs katrs varam pieļaut kļūdas, bet tas ir tikai cilvēcīgi. Kad mēs pieļaujam kļūdu, mēs uzņemamies atbildību un risinam situāciju profesionāli.

Atbildības uzņemšanās un risinājuma meklēšana ir viens no labākajiem veidiem, kā mācīties un iegūt uzticību sadarbības partneru un kolēģu vidū.

VI Komandas darbs un sadarbība 

Mēs sadarbojamies kā komanda un vajadzības gadījumā lūdzam palīdzību.

Komandas darbu mēs uzskatām par tikumu, nevis par pienākumu. Jā, mēs visi strādājam autonomi un koncentrējamies uz saviem projektiem un pienākumiem, taču vienmēr esam gatavi sadarboties un palīdzēt citiem.

Mēs esam dāsni ar savu pieredzi un zināšanām. Mēs esam atvērti mācībām un attīstībai, un nekad nevilcinamies lūgt palīdzību, kad tā ir nepieciešama. Mēc ticam, ka mūsu komandā vienmēr ir kāds, kurš vēlas un spēj palīdzēt rast risinājumu.

VII Komunikācijas ētika 

Biedrības viedokli publiskos pasākumos un medijos - gan tradicionālajos, gan sociālajos - drīkst paust valde vai arī biedri, kas par šādu pārstāvniecību vienojušies ar valdi.

Saskarsmē ar juridiskām un privātpersonām, kas, savu vai citu interešu vadītas, apzināti un sistemātiski komunicē ar ZWL pārstāvjiem nolūkā ietekmēt lēmumu pieņemšanu, darbiniekam ir pienākums:

  • Informēt ZWL valdi par paredzētajām un notikušajām sarunām un konsultācijām ar lobētāju, ja tādas ir bijušas saistībā ar tādu jautājumu, par ko ZWL pārstāvis ir atbildīgs sagatavot vai pieņemt lēmumu;

  • Nodrošināt, ka visiem lobētājiem, kas ir ieinteresēti konkrētā jautājuma izlemšanā, ir dotas vienlīdzīgas iespējas tikties ar lēmuma pieņēmējiem un sagatavotājiem un saņemt nepieciešamo informāciju; 

  • Neizmantot sava amata priekšrocības un personiskos kontaktus, lai kādam no lobētājiem nodrošinātu piekļuvi augstākstāvošām amatpersonām, kas ir atbildīgas par lobētāja interesēs esošo lēmumu pieņemšanu; 

  • Pieņemot vai gatavojot lēmumu, ņemt vērā visas sabiedrības intereses, ne tikai tās, kuras aizstāv lobētājs. 

Ja ZWL pārstāvim ir jāpieņem lēmums vai jāveic citas saistītas darbības, kas skar vai var skart ZWL pārstāvja tādu personu personiskās vai mantiskās intereses, kas nav radinieki likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē, bet ir darbinieka dzīvesbiedrs, tuvs radinieks, svainībā esoša persona vai tuvs draugs, tad ZWL pārstāvis informē par to ZWL valdi un, ja ētisku apsvērumu dēļ var tikt apšaubīta darbības objektivitāte un neitralitāte, ZWL pārstāvis atsakās no konkrētu pienākumu veikšanas.

ZWL pārstāvis atsakās no tādu labumu pieņemšanas, kuri nav uzskatāmi par dāvanām likuma izpratnē (ziedi, suvenīri, grāmatas, reprezentācijas priekšmeti), ja to pieņemšana rada vai var radīt iespaidu, ka tādā veidā tiek ietekmēta darba pienākumu veikšana vai var rasties šaubas par amatpersonas vai biedrības darbības objektivitāti un neitralitāti. Ja nav pārliecības, vai dāvanu drīkst pieņemt, tad tas konsultējās ar ZWL valdi vai atsakās no dāvanas pieņemšanas.

ZWL pārstāvis atsakās pieņemt viesmīlības piedāvājumu, aicinājumu piedalīties bezmaksas informatīvā, prezentācijas vai tamlīdzīgā pasākumā darba laikā vai ārpus tā, ja tas ir vai var būt saistīts ar ieinteresētību panākt piedāvātājam labvēlīgu attieksmi lēmumu pieņemšanā.

 

Rīga, 2021

ZWL valdes priekšsēdētāja
Anna Doškina

bottom of page