top of page

Meklējam tekstu autoru LIFE Waste To Resources IP projektam!

Zero Waste Latvija izsludina iepirkumu digitālās platformas tekstu autoru darbam digitālās platformas izstrādes ietvaros! To veicam LIFE integrētā projekta "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un

aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste

To Resources IP) Nr. LIFE20 IPE/LV/000014 ietvaros (NACFIN22/0014).


Meklējam pieredzējušus tekstu autorus - redaktorus, kas būtu ieinteresēti kopā ar mums pielāgot un

izstrādāt topošās digitālās platformas tekstus.

Ja redzi sevi šādā lomā, droši lasi zemāk, ko tieši meklējam un sūti savu pieteikumu līdz 10.marta 10:00!


Jautājumu gadījumā esam gatavi interesentiem atsūtīt arī papildus vizuāli uzskatāmus materiālus, lai skaidrāk varētu izprast plānotā darba apjomu, šādā gadījumā lūgums rakstīt mums uz info@zerowastelatvija.lv!


Plānotās digitālās platformas galvenie mērķi:

  • atvieglot tādu pakalpojumu atrašanu internetā, kuri aizvieto jaunu preču iegādi, piemēram, remonta, nomas, koplietošanas un citi līdzvērtīgi pakalpojumi;

  • nodrošināt digitālu atbalstu projektā iesaistītajiem partneriem - atkritumu apsaimniekošanas un šķirošanas uzņēmumiem, lai popularizētu atkalizmantošanai sagatavotu lietu pieejamību, tādejādi arī veicinot informācijas pieejamību patērētājiem;

  • veicināt iedzīvotājus pārdomāt savus patēriņa paradumus, piedāvājot tiem izglītojoša un informatīva satura informāciju un iespējas iesaistīties aktivitātēs par lietu apritīgumu visas Latvijas mērogā.


1. Atsauce uz projektu.

LIFE integrētais projekts "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju"; (LIFE Waste To Resources IP) projekta Nr. LIFE20 IPE/LV/000014 budžeta pozīcijas C7 ietvaros (NACFIN22/0014).


2. Finansējuma saņēmējs, kas plāno iepirkumu.

Biedrība Zero Waste Latvija, reģ.nr.40008279219, adrese Rīga, Ogļu iela 28-1,

LV-1048.


3. Iepirkuma priekšmets.

3.1. Tirgus izpēte tiek veikta pretendenta atlasei, kura darba rezultātā tiks veikta tekstu izstrāde un korekcija, kas kalpos par pamatu “LIFE Waste to Resources IP” aktivitātes C7 “Digitālā sadarbības platforma virzībai no

precēm uz pakalpojumiem” platformas izstrādei.

3.2. Darba ietvaros izstrādātajiem tekstiem un priekšlikumiem jābūt skaidri uztveramiem, atbilstošiem aprites ekonomikas tematikai, informatīviem un iesaistošiem. Tekstiem jābūt veidotiem mērķauditorijai viegli uztveramā veidā atbilstošā stilistikā. Priekšlikumiem ir jābūt piemērojamiem pielietošanai gan platformas izstrādes laikā, gan nākotnē, platformai attīstoties.

3.3. Digitālās platformas teksti var mijiedarboties ar platformas saukļiem, kuri pēc konkursa noslēguma tiks iesūtīti izvēlētajam pakalpojuma sniedzējam.

3.4. Tekstu autoram un redaktoram jābūt labām latviešu valodas un tās gramatikas zināšanām, jāspēj iekļauties noteiktajos termiņos.

3.5. Tekstu autora un redaktora pakalpojumu sniegšana būs nepieciešama aprites ekonomikas digitālās platformas izstrādes ietvaros, sagatavojot šādus nodevumus:

3.5.1. Platformas sadaļas “Katalogs” apraksta izveide, balstoties uz pasūtītāja piedāvātajiem atslēgvārdiem (publiski pieejams katalogs lietotām elektroierīcēm, būvniecības materiāliem, mēbelēm un citām lietu kategorijām, kas tiek piedāvātas atkalizmantošanā vai iegādē

atkritumu apsaimniekotāju un citu projekta partneru aktivitāšu rezultātā).

3.5.2. Platformas sadaļas “Karte” apraksta izveide, balstoties uz pasūtītāja piedāvātajiem atslēgvārdiem (publiski pieejama informācija kartē ar intuitīvu meklētāju par dažādiem pakalpojumiem, kas motivē aprites ekonomikas praktisku ieviešanu - remonts, noma, koplietošana, utml.).

3.5.3. Platformas sadaļas “Par projektu” apraksta izveide, balstoties uz pasūtītāja piedāvāto informāciju (apraksts par platformas mērķiem, konceptu, tās veidotājiem, projektu un platformā pieejamo informāciju).

3.5.4. Platformas sadaļas “Aprites ekonomika” apakšsadaļu apraksta izveide, balstoties uz pasūtītāja piedāvāto informāciju par sadaļā plānoto un jau pieejamo saturu (sadaļa paredzēta informatīva satura

publicēšanai par aprites ekonomiku, datiem, pētījumiem, gadījumizpētēm, zinātniskiem rakstiem un citu noderīgu informāciju tiešsaistē par aprites ekonomikas tēmu un sabiedrības ieradumu virzību

no precēm uz pakalpojumiem, remontu, nomu un citām saistītām aktivitātēm),

3.5.4.1. Apakšsadaļas “Biežāk uzdotie jautājumi” satura izveide, balstoties uz pasūtītāja piedāvāto informāciju par ieguvumiem no platformas izveides un aprites ekonomikas ieviešanas.

3.5.4.2. Apakšsadaļas “Kas ir aprites ekonomika?” satura rediģēšana un izveide, balstoties uz pasūtītāja piedāvāto informāciju.

3.5.4.3. Apakšsadaļas “Resursi” apraksta izveide, balstoties uz pasūtītāja piedāvāto informāciju par sadaļā plānoto saturu (īss ieskats un saites uz oriģinālo avotu - sadaļa paredzēta informatīva satura publicēšanai par aprites ekonomiku, datiem, pētījumiem, gadījumizpētēm, zinātniskiem rakstiem un citu noderīgu informāciju tiešsaistē par aprites ekonomikas tēmu un sabiedrības ieradumu virzību no precēm uz pakalpojumiem, remontu, nomu un citām saistītām aktivitātēm).

3.5.5. Platformas satura struktūras, sadaļu nosaukumu rekomendācijas. Priekšlikumi iesniedzami pēc iepazīšanās ar platformas uzbūvi, dizainu un saturu digitālā formātā, attālinātas sapulces veidā ar pasūtītāju un platformas veidotājiem.

3.5.6. Priekšlikumi vienotas stilistikas, terminoloģijas un vēstījuma izveidei digitalās platformas satura un plānoto projekta komunikācijas aktivitāšu ietvaros.

3.6. Darba izpildes termiņš ir 2023. gada 14.aprīlis, ieskaitot.

3.7. Pretendentam jāpiedāvā cena (ieskaitot nodokļus), par kādu tas gatavs darbu paveikt. Maksimālā darba cena (ieskaitot nodokļus) ir 1500 EUR. Darba atlīdzība nedrīkst pārsniegt maksimāli noteikto kopējo cenu.

3.8. Tirgus izpētes rezultātā ar izvēlēto pretendentu tiks noslēgts līgums.


4. Pretendentu atlases kritēriji.

Pretendentam ir jābūt pieredzei, strādājot (brīvprātīgi vai algotu darbu) ar tekstu

izstrādi un rediģēšanu vismaz 3 gadus.

Pretendentam ir jābūt iepriekšējai pieredzei (brīvprātīgi vai algotu darbu) darbā

ar tekstu izstrādi un rediģēšanu vismaz 3 mājaslapām.

Priekšrocības pretendentiem ar pieredzi darbā ar vides resursu un/vai aprites

ekonomikas tematikas satura sagatavošanu.


5. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji, norādot kritērijus un to īpatsvaru.

Tiks izvēlēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums pēc sekojošiem kritērijiem:

  • Pieredze jomā vismaz 3 gadus, kritērija būtiskums - 20%

  • Pieredze vismaz 3 līdzvērtīgās mājaslapās, kritērija būtiskums - 10%

  • Pieredze vides resursu un/vai aprites ekonomikas tematikā, kritērija būtiskums - 20%

  • Cena, kritērija būtiskums - 50%


Pretendentu izslēdzoši kritēriji:

Pretendentam nav Latvijas Republikā reģistrēta saimnieciskā darbība.

Pasludināts pretendenta maksātnespējas process.

Pretendentam Latvijā ir nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

Pastāv interešu konflikts.

Pretendentam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas.


6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un veids.

Piedāvājumu kopā ar darbu portfolio un CV sūtīt uz elektronisko e-pasta adresi


7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Piedāvājumu iesniegt līdz 2023. gada 10. marta plkst. 10:00.


8. Kontaktpersona.

Evija Ozola - Ozoliņa, Projekta vadītāja, mob.t. 29926491,


Iepirkuma info var iegūt arī šeit:


LIFEW2R_ZWL_2023-Q1_EAC_M1_05_001_Tirgus izpēte Copywriting proofreading
.docx
Download DOCX • 55KB
Comments


bottom of page