top of page

Turpinās projekts “Tīri.Labi.Pilsēta bez atkritumiem” aprites ekonomikas ieviešanai reģionos

Biedrība “Zero Waste Latvija” iniciatīvas “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem” ietvaros šogad uzsākusi sadarbību ar vairākām Latvijas pašvaldībām aprites ekonomikas principu ieviešanai tajās. Biedrība piedāvā praktisku un padziļinātu palīdzību identificēt iztrūkstošos aspektus pašvaldības un citu iesaistīto pušu sadarbībā, lai tādā veidā paaugstinātu resursu produktivitāti un materiālu apritīgumu, kā arī veicinātu sabiedrības izpratni un līdzdalību aprites ekonomikas ieviešanā.

Darbs projektā mērķtiecīgi balstīts uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto Rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027.gadam, ietverot ilgāku materiālu un produktu dzīvi, panākot to ar ekodizaina principu pielietošanu, koplietošanu, nomu, atkārtotu izmantošanu, remontu, atjaunošanu un pārstrādi gan ražošanā, gan patēriņā.


Lai gūtu izpratni par to, kāda ir šībrīža situācija rīcības plāna realizācijā, tika veikta pašvaldību aptauja par aprites ekonomikas ieviešanu. Aptaujas rezultāti liecina, ka trīs visizaicinošākās jomas aprites ekonomikas principu ieviešanā ir bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās vākšanas ieviešana, atkritumu samazināšana un pārstrāde, kā arī iedzīvotāju un pašvaldības darbinieku izglītošana par aprites ekonomikas jautājumiem. Pašvaldībām aktuāls ir arī tekstila dalītās vākšanas jautājums un jautājumi par valsts ilgtermiņa vīziju aprites ekonomikas attīstībā.Sabiedrības izpratnes veicināšanai par aprites ekonomiku un tās ieviešanu pašvaldībās aprīlī tika organizēts seminārs “Tīri.Labi Latgalē. Kā iekustināt aprites ekonomiku”. Semināru apmeklēja gan publiskā, gan privātā sektora pārstāvji, uzzinot vairāk par praktiskiem soļiem apritīguma ieviešanā ikdienas darbībās un gūstot padziļinātu izpratni par esošo situāciju tieši tekstila šķirošanas un tālākizmantošanas un pārstrādes jomā.

Šobrīd ir uzsākta sadarbība ar Līvānu, Kuldīgas un Smiltenes pašvaldībām, lai izprastu nepieciešamās atbalsta jomas aprites ekonomikas veicināšanā. Šī gada rudenī tiek plānotas reģionālās apaļā galda diskusijas, kur pašvaldības no sava plānošanas reģiona tiks aicinātas dalīties labās pieredzes stāstos un veidot reģionālās sadarbības.


Iniciatīvu “Tīri.Labi.Pilsēta bez atkritumiem” 2019. gadā aizsāka vides organizācija “Zaļā brīvība”. Vairākās Latvijas pašvaldībās tika īstenotas bezatkritumu dzīvesveidu popularizējošas aktivitātes ar mērķi - samazināt resursu patēriņu, atkārtoti izmantot produktus un izejvielas, kā arī šķirot pārstrādei vai izmantot citos veidos noderīgos izejmateriālus. palīdzēt uzsākt vai veiksmīgāk turpināt aprites ekonomikas principu ieviešanu.


Iniciatīva “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem” tiek īstenota pateicoties The Coca-Cola Foundation finansiālam atbalstam. The Coca-Cola Foundation ir The Coca-Cola Company globālā filantropijas struktūrvienība, kas katru dienu tiecas risināt sabiedrības prioritātes starptautiskajās kopienās, kurās mēs dzīvojam un strādājam.留言


bottom of page